Det finns ett antal saker du bör veta om copyright och digital design. Copyright är ett immateriellt rättighet som ger upphovsmannen en exklusiv rätt att använda, distribuera och modifiera verket. Detta gäller i allmänhet för 60 år efter upphovsmans död. Digital design är en form av konst som använder digital teknik för att skapa visuella effekter och objekt. Designern har full kontroll över hur verket ser ut, vilket innebär att de flesta digitala verk inte faller under copyright-skyddet. Det finns dock vissa undantag, till exempel om det finns unika element i verket som inte kan replikeras med hjälp av vanlig teknik.

Copyright och digital design – vad gäller?

Det finns olika uppfattningar om vad som gäller när det kommer till digitala alster och copyright. En del menar att eftersom man har skapat något digitalt, så äger man också alla rättigheter till det. Det finns dock vissa fall där andra kan ha rättighet till ditt verk, t ex om du använder bilder eller ljudklipp från andra källor i ditt arbete. Dessutom finns det lagar som reglerar hur mycket av ett verk som får användas utan att upphovsmannen mister sin rättighet till materialet. Om du vill vara säker på att du inte bryter mot några lagar, så är det alltid en bra idé att ta reda på vad som gäller innan du delar med dig av ditt arbete.

Var får man ta inspiration ifrån?

inspiration kan man hitta överallt. Man kan ta en tur i skogen och beundra naturens underbara skapelse, eller titta på ett barn som leker och förundras över deras glädje och kreativitet. Inspiration finns i alla människor, alla kulturer, alla tidsepoker – det finns ingen gräns för vad som inspirerar oss. Ibland behöver vi bara se lite närmare för att upptäcka den.

När upphör copyrighten på ett verk?

Copyright är ett immateriellt rättighet som ger upphovsmannen en exklusiv rätt att använda och exploatera sitt verk i ett visst antal år. När copyrighten upphör, finns det inget hindrande för allmänheten att använda verket på olika sätt. I Sverige är det 70 år efter författarens död som gäller för litteratur, musik och konst. För film gäller 60 år, medan det för radio- och tv-program bara är 50 år. Copyrighten på ett verk upphör alltså någon gång mellan 50 till 70 års aldern beroende på typ av verk.

Gäller copyright även för digitala verk?

Copyright är ett skydd för upphovsrättsinnehavaren av en verk. Copyright ger exclusive rättigheter till innehavaren av verket, såsom publicering, reproduktion och distribution av verket. Dessa rättigheter tillfaller innehavaren från det moment då verket skapas. För digitala verk gäller samma copyright-bestämmelser som för traditionella tryckta böcker och andra former av konstverk. Upphovsrätten ger innehavaren en unik position på marknaden och styr hur andra använder sig av verket.

Vad händer om man bryter mot copyrighten?

Copyright-infringement kan leda till böter eller fängelse i vissa länder. I USA, infringement of a copyright can lead to penalties of up to $150,000 per work infringed. In the European Union, penalties for copyright infringement may include fines of up to €600,000 and jail time of up to four years.